Estate planning

Estate Planning is de planning van de overdracht van het familievermogen naar de erfgenamen met een zo laag mogelijke belastingbetaling. Wanneer een deel van de goederen in Spanje  is gelegen, speelt de Spaanse belastingheffing een belangrijke rol. Naast de fiscale planning van de overgang van het vermogen moet ook de maximale zekerheid gegeven kunnen worden dat bepaalde fiscale constructies later ook uitgevoerd kunnen worden. Het grote probleem voor de Nederlandse Estate Planner is dat de Spaanse fiscale wetgeving niet als één nationale wetgeving werkt, maar dat iedere Autonome regio zijn eigen kortingstelsel op de erfbelasting kent en dat op sommige feiten de nationale wetgeving van toepassing is en op andere de regionale.

Het opzetten van een Estate Planning zondere gedegen Spaanse fiscale  voorkennis betekent dan ook dat de adviseur zich op glad ijs begeeft.

In Spanje ligt een groot gedeelte van de afwikkeling op het kunnen uitvoeren van datgene wat uitgedacht is. Zonder een goede communicatie met de Spaanse notaris zullen alle ingewikkelde  fiscale constructies in de Spaanse afwikkelingsakte volledig averechts uitgevoerd kunnen worden. Dat zal in veel gevallen betekenen dat de belastingdienst een reden kan vinden om anders te oordelen dan dat in eerste instantie bedoeld was. Als de Spaanse akte niet volledig correct is opgesteld en de Spaanse belastingdienst een wettelijke verdeling kan uitleggen als een -zwaar belaste- overbedeling van de echtgenoot, of een schenking van de kinderen aan de ouder, dan is de gehele Estate Planning voor niets geweest.

Kompas Consulting is DE specialist op het gebied van Estate Planning voor Nederlanders met goederen in Spanje. Wij kunnen zorgen voor een gedetailleerde studie van hun persoonlijke situatie, waarbij nadrukkelijk de Spaanse erfbelasting in beeld gebracht wordt. Dit is fundamenteel voor het opstellen van het testament en de daarin op te nemen clausules met betrekking tot de afwikkeling van het ‘Spaanse gedeelte’ van de nalatenschap.

Dit hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn, want een goed geformuleerd testament, de juiste afwikkelingshandelingen kunnen enorm bijdragen aan besparing van belasting, zowel in Nederland als in Spanje.

Eén van de kwesties waar een Nederlandse notaris of Estate Planner rekening mee moet houden is dat een bepaalde strategie niet alleen juridisch en fiscaal correct is, maar ook in de praktijk uit te voeren is. In Spanje zijn zaken die vanuit de Nederlandse optiek helder en logisch zijn soms om praktische redenen niet uit te voeren of hebben een fiscal totaal andere werking dan in Nederland. Een paar voorbeelden. Een vruchtgebruiker die ook beschikkings-bevoegdheid heeft kan dit vruchtgebruik van de woning niet op naam inschrijven zonder de medewerking van de blote eigenaren. Een dergelijke gesplitste inschrijving is in Spanje niet mogelijk. Dat zal dus een probleem opleveren als de woning vervolgens door de vruchtgebruikler verkocht moet worden. Verder moet een vruchtgebruiker met beschikkingsbevoegdheid aangifte erfbelasting doen als ware deze eigenaar van de volle eigendom en daarnaast moeten de blote eigenaren ook nog eens over deze blote eigendom erfbelasting betalen. Pas na het overlijden van de vruchtgebruiker wordt dan alles gecorrigeerd. Fiscaal gezien is dat natuurlijk een ramp scenario.

Door onze uitgebreide ervaring bij het afwikkelen van nalatenschappen, kunnen wij adviseren over de belangrijkste stappen die genomen moeten worden om een zo goed mogelijke planning van de overgang van het familievermogen op te stellen waarbij zo min mogelijk belasting betaald hoeft te worden.